Treballem per tu

perquè gaudeixis d'Andorra

El Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA (CTRASA) s’encarrega de gestionar els residus que es generen al Principat d’Andorra, reciclant-los o valoritzant-los energèticament. Així, explota la planta de valorització energètica de residus no reciclables, la planta de transferència d’aquests residus valoritzables (fusta, residu verd, residu voluminós i rebuig de la planta de triatge d’envasos) i una deixalleria, en règim de servei públic.

 

CTRASA és una societat anònima unipersonal de capital andorrà que pertany a FEDA.

 

A més, CTRASA forma part de les associacions de plantes de valorització energètica europea (CEWEP) i espanyola (AEVERSU), amb les quals es comparteixen coneixements i experiències, es fomenta la millora contínua en la gestió dels processos de valorització dels residus i es defensa el paper rellevant que té la valorització energètica en el marc de l’economia circular.

Image

Valoritzar energèticament és recuperar l’energia dels residus amb la màxima eficiència

La Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu estableix la jerarquia per al tractament de residus, en la qual es prioritza en primer lloc la prevenció com a opció més adequada, seguida de la reutilització, el reciclatge, la valorització energètica i l’eliminació.

La valorització energètica dels residus és la incineració amb recuperació d’energia. La diferència amb l’eliminació és el concepte de l’eficiència energètica, entesa com la capacitat de la instal·lació per extreure energia dels residus.

Per mesurar aquesta eficiència, la directiva estableix una fórmula —l’anomenada R1— i un valor mínim de 0,6, que es fixa per tal que una instal·lació sigui considerada de valorització energètica.

Certificat R1 d’eficiència energètica de CTRASA [PDF]

Els residus com a font d’energia fan possible l’economia circular

CTRASA és capaç de produir el 6 % de l’electricitat que es consumeix al país, reduint així la dependència energètica dels països veïns. El fet de donar un nou ús a aquests residus que ja no en tenien fa que es pugui parlar d’economia circular i, per tant, de sostenibilitat.

  • Amb 3.500 tones de residus mensuals del contenidor de rebuig es generen 2,36 MW, el que equival al subministrament d’energia diària de 1.700 llars.
  • S’obté un estalvi d’energia primària utilitzant la biomassa que contenen els residus sòlids urbans (RSU) municipals (contenidor de rebuig) i els residus assimilables a urbans (RAU) (p. ex.: residus verds de poda, aliments caducats d’indústries i comerços…).
  • La planta està dissenyada per tractar els RSU, però també es recupera l’energia dels RAU, els residus carnis, els residus hospitalaris i els fangs de depuradora (EDAR).

Gestió de residus a la Unió Europea

A Europa, hi ha més de 460 plantes de valorització energètica de residus existents que tenen la capacitat d’abastir d’energia 14 milions d’habitants, el que suposa un estalvi cada any d’aproximadament 40 milions de tones de combustibles fòssils per generar energia.

La valorització energètica, a més d’impulsar l’economia circular, contribueix a la protecció ambiental evitant el dipòsit de residus en abocadors i substituint els combustibles fòssils per a la producció d’energia, amb la qual cosa es redueixen les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. És per aquest motiu que els països que més reciclen són alhora els que més valoritzen energèticament i els que menys aboquen al medi.

Share This