Us informem

Perseguim la transparència

Per què CTRASA valoritza energèticament els residus?

El tractament que reben els residus a CTRASA permet produir electricitat. Per cada tona incinerada es produeixen aproximadament 406 KWh d’electricitat. La recuperació d’aquesta energia que obtenim en forma d’electricitat, i que normalment es perdria amb el residu, és la que fa que CTRASA sigui una planta de valorització energètica.

Quins residus es poden valoritzar energèticament?

La planta de valorització de CTRASA s’ha dissenyat per tractar residus urbans (els que es generen a les llars), residus assimilables a urbans (els generats per comerços i indústries i que, per la seva composició, s’assemblen als generats a les llars), residus hospitalaris de classe 3 (aquells residus que poden suposar un risc biològic, com són agulles i instruments tallants, vacunes, filtres, mostres d’agents infecciosos i teixits, entre d’altres), fangs provinents de les estacions de depuració d’aigües residuals, i residus carnis. Si voleu saber més coses sobre els tipus i les quantitats de residus que es poden valoritzar energèticament a CTRASA, podeu consultar l’autorització de posada en funcionament de CTRASA.

 

Com controla i elimina CTRASA les dioxines?

Les dioxines i els furans es formen per la combustió dels materials halogenats (que contenen algun dels elements químics del grup VII B de la taula periòdica, com són el fluor (F), el clor (Cl), el brom (Br), el iode (I) i l’àstat (At). Les seves emissions es controlen cremant a una temperatura mínima de 850 °C durant dos segons, el que en redueix la formació, i mitjançant una injecció de carbó actiu als fums de combustió, que absorbeix les dioxines. El producte resultant és retingut i eliminat en el filtre de mànegues, el que evita les emissions a l’atmosfera.

A la vegada, CTRASA fa un control en semicontinu de les dioxines i els furans de les emissions atmosfèriques mitjançant un captador que integra una mostra cada 28 dies, i també duu a terme, mitjançant una empresa acreditada externa, dues campanyes anuals de mesura de dioxines, furans, HF (fluorur d’hidrogen, gas que, si es dissol en aigua, es converteix en àcid fluorhídric) i metalls pesants.

On van a parar les cendres?

Les cendres s’emmagatzemen en una sitja, de la qual es descarreguen en un camió cisterna i s’envien a un abocador autoritzat per a aquesta mena de residus a França o a Espanya.

Com tracta CTRASA els residus industrials?

Depèn del tipus de residu. Els productors de residus s’adrecen a la Deixalleria, on els residus es classifiquen en contenidors segons el tipus. Els residus així emmagatzemats s’envien a gestors autoritzats per al seu tractament o recuperació. Únicament la fracció de residus assimilables a urbans no reciclables es porta a la planta per valoritzar-los energèticament.

Quan puc venir a la Deixalleria?

Per venir a la Deixalleria, s’ha de reservar hora prèviament mitjançant el calendari de reserva de la pàgina web, o bé trucant al telèfon 801 954.

Qualsevol persona o col·lectiu pot sol·licitar una visita a la Deixalleria.

 

Com puc visitar el Punt Educatiu?

Qualsevol persona o col·lectiu pot sol·licitar una visita al Punt Educatiu.

Per visitar-nos, cal que truquis a les oficines de CTRASA (801 949) i consultis la disponibilitat per a la visita de les instal·lacions i el taller educatiu, o qualsevol altra activitat de sensibilització ambiental a l’aula Punt Educatiu.

Share This