La planta

Valoritzem els teus residus

Image

Com funciona?

Tots els residus que no es poden reciclar s’incineren aprofitant l’energia calorífica que es genera per produir electricitat. És un procés que realment permet revaloritzar les deixalles i obtenir un benefici d’allò que crèiem que ja no en tenia. La unitat de valorització energètica de CTRASA fa servir tecnologies modernes que no perjudiquen el medi ambient i que garanteixen l’eficàcia i un alt rendiment energètic. El vídeo següent explica tot el procés d’una manera molt entenedora.

Per què veiem sortir fum de la xemeneia?

El fum que a vegades veiem sortir de la xemeneia és el plomall. És l’emissió visible. Aquest no té cap relació directa amb una contaminació atmosfèrica i/o un ultrapassament d’algun contaminant. L’observació del plomall no implica una contaminació. De fet, el que veiem no és més que el vapor d’aigua que es genera en la combustió.

El plomall només és visible en determinades condicions: cal una temperatura baixa, inferior a 2 °C, associada a una humitat relativa de l’aire ambient elevada, tal com es pot observar en el gràfic.

 

Com es depuren els fums?

Abans que els gasos generats en la combustió s’alliberin, es someten a un tractament de neteja. CTRASA utilitza un sistema de tractament sec dels gasos que consta de quatre etapes de purificació:

Etapa 1. Injecció d’urea i fangs humits per eliminar els NOx  dels gasos de combustió. Els NOx són dos tipus d’òxids de nitrogen, l’NO i l’NO2.

Etapa 2. Quan els fums surten del procés d’incineració se’ls injecta calç d’alta superfície específica. D’aquesta manera es neutralitzen els contaminants àcids.

Etapa 3. A continuació s’injecta carbó actiu per captar dioxines, furans i metalls pesants.

Etapa 4. Un filtre de mànegues recull la pols generada i arrossegada pels gasos de combustió captant així els contaminants que reaccionen amb el carbó actiu, la calç i les cendres volants.

 

Aquestes quatre etapes permeten reduir les emissions contaminants

Com es produeix l’electricitat?

Directament sobre el forn hi ha muntada una caldera que utilitza la calor dels fums de combustió per produir vapor d’aigua. Aquest vapor es fa passar per una turbina de vapor, connectada a un alternador que produeix electricitat, una part de la qual alimenta les necessitats de CTRASA i la resta s’exporta a la xarxa de FEDA, podent arribar a un valor màxim al voltant dels 27 GWh anuals. Aquesta quantitat equival a un 6% del consum del Principat d’Andorra.

La planta

 

El forn

Els residus són empesos cap a l’interior del forn. Un cop dins, són assecats i comencen a inflamar-se. El forn està constituït per corrons cilíndrics en rotació que permeten la combustió regular dels residus, amb una capacitat màxima d’unes 8 tones per hora. A poc a poc, i gràcies al pla inclinat del forn i a la rotació dels corrons, els residus avancen pel forn, travessen la zona de combustió i destrucció, i finalment arriben a la zona de sortida, que permet concloure la combustió, començar el refredament de les escòries i treure-les del forn. El forn té sis corrons que permeten, amb la seva rotació, que els residus avancin pel seu interior i que s’hi injecti l’aire necessari per fer possible la combustió. Això assegura una gestió perfecta de les condicions de combustió en el cas de qualsevol residu.

 

Els corrons, en rotar, passen d’estar en contacte directe amb el material en combustió a refrigerar-se: la contínua renovació de la superfície en contacte amb el foc evita qualsevol sobreescalfament prolongat de la graella, el que en garanteix una vida útil més llarga. Aquesta refrigeració s’aconsegueix amb el pas de l’aire primari, necessari perquè tingui lloc la combustió, a través dels corrons. D’aquesta manera, la cara inferior d’aquests corrons és sotmesa a un corrent d’aire fresc que en baixa la temperatura.
El forn de graella de corrons proporciona un refredament excel·lent de les graelles, la qual cosa permet afrontar puntes de poder calòric important; és d’explotació flexible i pot rebre una gran varietat de residus, i és reconegut per la seva eficiència mediambiental.
La forma del forn amb corrons assegura la turbulència necessària per a una combustió de qualitat.

D’aquesta manera també s’aprofita l’escalfor per generar vapor d’aigua, que es fa passar per una turbina que està connectada a un alternador, i així es produeix electricitat, revaloritzant els residus incinerats.

D’altra banda, les restes que queden de la incineració (les escòries i les cendres) s’exporten a plantes especialitzades, que revaloritzen tot allò que encara té valor.

CTRASA recopila mensualment totes les dades relacionades amb els residus que rep, desglossades per tipologia de residu, i dels que tracta. També recull les dades del resultat del tractament i sobre l’energia elèctrica produïda.  També controla i recopila les dades relacionades amb les emissions fruit de la combustió.

Share This